اخبار کوتاه

سخنرانی معاون اداره کل اقدامات تامینی سازمان زندانها در همایش مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان استان اردبیل

معاون اداره کل اقدامات تامینی سازمان زندانها : تطبیق گذشته و حال نشان می دهد کارهای مثبت زیادی در حوزه های زندانبانی اسلامی و انجمن های حمایت زندانیان درسطح استان اردبیل انجام شده است

همایش مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان و روسای زندانهای استان اردبیل با حضور رئیس ...

ادامه مطلب »