اخبار کوتاه

امجدی رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندان های استان اردبیل

رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندان های استان اردبیل : برنامه های پیشگیرانه و نظارت و بازرسی دقیق اولویت سال جدید برای کاهش آسیب در زندان های استان است

رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندان های استان اردبیل تراز ...

ادامه مطلب »