اخبار کوتاه

بررسی‌رابطه‌ی‌توسعه‌ی‌سازمانی‌و‌ظرفیت‌های‌یادگیری‌با‌‌مقاومت ‌در‌برابر‌تغییر‌(مورد‌مطالعه:‌اداره‌‌‌‌ی کل‌زندانهای‌استان‌اردبیل)

بررسی‌رابطه‌ی‌توسعه‌ی‌سازمانی‌و‌ظرفیت‌های‌یادگیری‌با‌‌مقاومت
‌در‌برابر‌تغییر‌(مورد‌مطالعه:‌اداره‌‌‌‌ی کل‌زندانهای‌استان‌اردبیل)

نگارش
حميد قانع

كارشناس ارشد مديريت استرات‍ژيك

اردبيل – اداره كل زندانهاي استان اردبيل
Hg1392@yahoo.com

مهرماه ۱۳۹۴

چكيده
هدف از انجام اين تحقيق بررسی رابطه ی توسعه‌ی سازمانی و ظرفیت‌های یادگیری با مقاومت در برابر تغییر در اداره‌ی کل زندانهای استان اردبیل مي‌باشد.روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع توصیفی از نوع زمینه‌یابی هست و با توجه به هدف تحقیق از نوع کاربردی است، همچنين با توجه به نحوه‌ی گرد‌آوری، داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌هاي استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده براي پرسشنامه‌ی مقاومت در برابر تغيير، توسعه سازماني و ظرفيت يادگيري به ترتيب۰٫۷۱۴، ۰٫۷۸۷ و ۰٫۷۶۳ بدست آمد كه حاكي از پایایی بالای سوالات تحقیق است. گفتني است كه جامعه‌ی آماری اين تحقيق کلیه کارکنان اداره‌ی کل زندانهای استان اردبیل می‌باشد و طبق فرمول كوكران حجم نمونه برابر با ۱۷۲ برآورد شده است و روش نمونه گيري، تصادفي ساده مي‌باشد. نتايج نشان داد كه تمامي فرضیه‌های مطرح شده مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در مجموع بین توسعه‌ی سازمانی و ظرفيت يادگيري با مقاومت در برابر تغییر رابطه یی معنادار و معكوسي وجود دارد. همچينن بين تمامي مولفه‌هاي دو متغير توسعه ي سازمانی و ظرفیت یادگیری با متغير وابسته(مقاومت در برابر تغيير سازماني) رابطه یی معنادار و معكوسي مشاهده گرديد.

کلیدواژه‌ها: توسعه‌ی سازمانی، ظرفیت‌های یادگیری، مقاومت در برابر تغییر،اداره‌ ی کل زندانهای استان اردبیل.

دانلود مقاله . pdf

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*