اخبار کوتاه

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: زندان های استان اردبیل )

موضوع: بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات
(مطالعه موردی: زندان های استان اردبیل )
دکتر مهرداد پیدایی
مسعود تهور انزابی
چکیده
اين پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان های استان اردبیل در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است. طرح مفهومي اين پژوهش نشان می دهد که در سال های اخیر ” فرهنگ سازمانی” به یک موضوع مهم و حیاتی در کارائی و عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. بر این اساس این تحقیق به روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روي يك نمونه ي آماري مشتمل بر ۲۴۰ نفر از کارکنان زندان های استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی در زندان های استان اردبیل در بین ۴۲ درصد در حد مطلوب ، در بین ۳۴ درصد در حد متوسط و در بین ۲۴ درصد در حد نامطلوب و همچنین وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات در بین ۴۵ درصد در حد مطلوب ، در بین ۳۴ درصد در حد متوسط و در بین ۲۱ درصد در سطح پایین قرار دارد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان های استان اردبیل رابطه معناداری (با شدت r=450 و p=0/05) وجود دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی: نوآوری و ریسک پذیری، فردگرایی، گروه گرایی، روحیه جسارت و تهورطلبی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار داشته ولی مولفه های توجه به جزئیات، حفظ ثبات و نتیجه محوری با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار ندارد و همچنین تفاوت معنادار آماری بین جنسیت و بکارگیری فناوری اطلاعات مشاهده نگردید. ضریب همبستگی چندگانه R برابر با ۸۲۹/۰ و ضریب تعیین تعدیل شده ( ) ۷۵۲/۰ می باشد به این معنی که در مجموع ۲/۷۵ درصد تغییرات بکارگیری فناوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق می باشد و در این بین متغیر نوآوری و ریسک پذیری با بتای ۲۵۸/۰ بیشترین و متغیر روحیه جسارت و تهورطلبی با ضریب بتای ۲۲۵/۰ کمترین تاثیر را در بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان داشته است.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات(IT(ICDL، الگوی رابینز، کارکنان زندان

لینک دانلود اصل مقاله

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*