اخبار کوتاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره۹۶/۲

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۹۶/۲

 

با استناد به قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوط، اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی استان اردبیل درنظر دارد پروژه ای با اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لازم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشائی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) انجام خواهدشد.

۱- موضوع مناقصه : تکمیل ساختمان کانون اصلاح وتربیت

 

۲- شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار : تهیه مصالح و اجرای پی کنی بتن مگر آرماتور بندی وبتن ریزی فونداسیون واجرای ستون وسقف

 مطابق نقشه هاي پيوست، و کلیه عملیات مرتبط با موضوع پیمان مطابق نقشه ها و مشخصات فنی مبناي فهارس بهــای ابنیه  سـال ۱۳۹۶ سازمان مديريت و برنامه ريزي (كه ضميمه پيمان مي باشد) با اعمال ضرايب بالاسري ومنطقه و مبلغ تجهيز و برچيدن كارگاه مطابق برآورد پيوست قرارداد .

 

۳- محل اجراي كار : شهرستان اردبیل

۴- مبلغ برآورد كار: ۴/۹۹۳/۵۰۷/۳۳۹ ريال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنيه سال ۱۳۹۶

۵- مدت اجراي كار: سه ماه شمسی

۶- دستگاه نظارت : دفتر فنی اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی استان اردبیل

۷- كارفرما و دستگاه مناقصه گزار : اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی استان اردبیل

۸- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است که باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع اداره کل زندان ها و اقدامات تامیني و تربیتی استان اردبیل، در پاکت “الف” قرار داده شود.

تذکر مهم : چک تضمین شده بانکی یا چک پول مورد قبول نمی باشد.

درصورت عدم تهیه تضمین میتوانید مبلغ فوق را به حساب شماره ۲۱۷۱۳۱۰۸۳۲۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه مرکزی تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اردبیل واریز و فیش مربوطه را در پاکت  ًالف ً  قرار دهید

مدت اعتبار تضمین های فوق باید به مدت سه ماه پس از اخذ ضمانت نامه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر باشد و علاوه بر آن، ضمانتنامه های باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود.

۹- تاریخ مهلت ومحل دریافت اسنادازسایت:ازساعت ۸ صبح مورخ ۲۸/۱۲/۹۶لغایت پایان وقت اداری روزپنچ شنبه مورخ۹۷/۱/۱۶به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه وبرای دانلود اسناد اقدام نمایند.

۱۰- آخرين مهلت  تسليم پيشنهاد ها ، مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را تکمیل وضمن بارگزاری کلیه اسناد درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت درمهلت مقررنسبت به ارسال پاکات لاک ومهر شده تاپایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ۹۷/۱/۲۸به آدرس

اردبیل ما بين ميدان ارتش و بسيج دبيرخانه اداره کل زندان ها و اقدامات تامين و تربيتي استان اربیل اقدام نمایند

۱۱- هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند تا تاریخ  ۱۴/ ۱/ ۹۷ مراتب را کتبا به مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماینددر ضمن جهت بازدید از محل پروژه با دقتر فنی هماهنگ گردد.

۱۲-  مشخصات شرکت و رزمه کاری :  کلیه شرکت های ساختمانی تائید صلاحیت شده از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دارای حداقل رتبه پنج ابنیه بوده و اسناد شرکت وامکانات و سوابق اجرایی خود را با ذکر نام و شماره تلفن دستگاه برگزار کننده مناقصه پیوست نمائید.

۱۳- تضمين يا فیش در پاكت  ً الف ً و ساير اسناد مناقصه ، از جمله اين دعوتنامه كه بايد به مهر و امضاي مجاز  تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد در پاكت ً ب ً و آنالیزو فرم پيشنهاد قيمت در پاكت ً ج ً تسليم شود .

۱۴- پيشنهادهاي واصله در ساعت  ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۲۹/ ۱ /۹۷ در كميسيون مناقصه باز درمحل اداره کل زندانها خوانده مي شود كه حضور مناقصه گر يا يكنفر نماينده او در جلسه  افتتاح پيشنهادها بلا مانع است .

۱۵- دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .

۱۶- هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طبق ماده ۵۶ آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تأسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد .

۱۷- کلیه پرداختها به صورت اوراق خزانه به سررسید مرداد ۹۷ خواهد بود(پیش پرداخت ندارد) .

۱۸- كسورات قانوني بر اساس مقررات طرحهاي عمراني محاسبه خواهد شد.

۱۹-مهلت اعتبار پیشنهاد مناقصه گران ازتاریخ بازگشائی پاکت به مدت ۳ماه شمسی الزامی می باشد.

۲۰-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

 

با احترام – …………………………

 

………………………………………….

مهر و امضای مجاز و تعهد آور مناقصه گر

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*